Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van onderhoudscontract

Hieronder vindt u de voorwaarden voor het onderhoudscontract van uw website.

 1. Het onderhoudscontract geldt voor één website met één domeinnaam en één ‘www’,
  tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het onderhoud bestaat uit:

a.            Het up-to-date houden van het content managementsysteem.
b.            Het up -to-date houden van gebruikte plugins.
c.            Het up -to-date houden van veiligheidsupdates.
d.            Zorgen dat de bestaande versie van het gebruikte thema en de gebruikte plugins naar wens blijven functioneren met de laatste wordpress versie.
e.            Zorgen dat alle gebruikte software  samen zorgen voor een werkende website.
f.             Het controleren en verzorgen van de werking van de website.
g.            Het maken en bijhouden van back-ups (de frequentie hier van is afhankelijk van wat benodigd is volgens Factory87; hoe vaak wordt een website geüpdate en hoe relevant is een back-up).
h.            Bij overige door de klant ontdekte fouten of onvolkomenheden, zal er technische ondersteuning plaatsvinden.

Wijzigingen aan andere onderdelen van de website worden niet ondersteund of enkel in overleg met Factory87 (zie voor verdere toelichting punt 3 van deze algemene voorwaarden).

 1. Overige wensen buiten het onderhoudscontract om:

Voor overige wensen van de klant die buiten het onderhoudscontract vallen staat Factory87 altijd open. Er zal dan van te voren in overleg een bedrag worden afgesproken. Afhankelijk van het benodigde aantal uren zal door Factory87 een bedrag bepaald worden. Dit bedrag wordt vervolgens voorgesteld aan de klant. Pas wanneer beide partijen een overeenstemming bereiken worden de aanpassingen uitgevoerd.

Deze wensen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

a.            *Het doorvoeren van (vaak grotere) aanpassingen aan de bestaande website. Dit kan tekstueel of visueel zijn. Bijvoorbeeld het vervangen of toevoegen van afbeeldingen of teksten.
b.            *Het aanpassen van de website structuur of het  toevoegen van nieuwe pagina’s of menu’s.

*Voor een onderhoudscontract kunnen onderling afgesproken uitzonderingen worden gemaakt.

*Factory87 zal ten alle tijden zelf beslissen wat als een grotere of als een kleinere aanpassing wordt bestempeld. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de tevredenheid van de klant.

Zonder een overeenstemming zal dit niet worden uitgevoerd. Afhankelijk van het vereiste aantal uren zal door Factory87 een bedrag bepaald worden. Dit bedrag wordt vervolgens voorgesteld aan de klant. Pas wanneer beide partijen een overeenstemming bereiken worden de aanpassingen uitgevoerd.

 1. Het onderhoudscontract zal ingaan na ontvangst van betaling. Het contract is dan exact twaalf maanden, dus voor de periode van een kalenderjaar, geldig.
  Na deze periode zal door Factory87 een nieuw contract worden aangeboden.
 2. De kosten van het onderhoudscontract zien wij gaarne binnen 14 dagen na factuurdatum tegemoet, op rekeningnummer NL 43 RABO 0374004218 Rabobank Aalten t.n.v. ‘A.J.H. Lankhof’  onder vermelding van het factuurnummer.
 3. Factory87 heeft het recht deze voorwaarden van het onderhoudscontract te wijzigen door u hiervan 30 dagen voor de uitoefening van genoemde wijziging schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.
 4. Factory87 kan het onderhoudscontract met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende situaties:

7.1 Als u diensten weigert die op geen enkele wijze de normale werking van de website beïnvloeden en die Factory87 nodig acht om een correcte werking van de website te kunnen waarborgen;

7.2 Bij misbruik van de website;

7.3 als u niet voldoet aan de voorwaarden die staan omschreven in deze algemene voorwaarden;

7.4 Als onderhoud door uzelf of een andere partij dan Factory87 wordt verricht, tenzij dit door Factory87 uitdrukkelijk is toegestaan.

 1. Bij twijfel over genoemde en niet genoemde zaken binnen deze voorwaarden beslist Factory87.
 2. Wanneer onderhoud door overmacht, ziekte of vakantie niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd en u hierdoor verlies of schade hebt geleden, kan Factory87 hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Factory87 is niet verantwoordelijk voor software gemaakt door anderen of schade die daardoor wordt aangericht.
 4. Wanneer de eigenaar van de website zonder overleg met Factory87, een samenwerking aangaat of ondersteund is door een derde partij, heeft Factory87 het recht om de ondersteuning die afgesproken is in het onderhoudscontract te laten vervallen. Dit omdat een derde partij (door Factory87) ongewenste aanpassingen kan doorvoeren of onherstelbare schade kan aanbrengen aan de website die onderhouden wordt. Deze schade kan voor Factory87 onoverzichtelijk en zelfs onherstelbaar zijn. Het overeengekomen onderhoudscontract zal echter door lopen tot het einde van het overeengekomen termijn (kalenderjaar). De eigenaar van de website heeft in dit geval niet het recht om het onderhoudscontract vroegtijdig te verbreken. Ook geldteruggave is dan geen optie.
 5. Elke aansprakelijkheid van Factory87, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte)schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Factory87, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 6. U draagt als opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door u aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Factory87 niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
 7. Indien de Rechter mocht oordelen dat Factory87 geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Factory87 zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Factory87 een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 8. Opdrachtgever is gehouden Factory87 te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Factory87 in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten /onderaannemers).
 9. Bij publicatie van websites of ontwerpen zal Factory87 nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie of publicatie zonder toestemming.
 10. Opdrachtnemer Factory87 voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan binnen in deze voorwaarden genoemde grenzen naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.